Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обекти 1818 и 1819 по ценоразпис
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Средец
11820-2
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Карнобат
Цени на дървесина за местно население утвърдени от директора на ЮИДП ДП Сливен.
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Карнобат
Продажба на широколистна строителна дървесина от категорията „ едра“ по ценоразпис.
Файл
Добавен
15.08.2018 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
15.08.2018 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
14.08.2018 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис.
Файл
Добавен
14.08.2018 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис.
Файл
Добавен
14.08.2018 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
13.08.2018 / ДГС Бургас
Продажба на добита дървесина по ценоразпис - физически лица
Файл
Добавен
13.08.2018 / ДГС Свиленград
Ценоразпис 13.08.2018г.
Файл
Добавен
13.08.2018 / ДЛС Несебър
11820-1
Файл
Добавен
10.08.2018 / ДГС Карнобат
11818-2
Файл
Добавен
08.08.2018 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 1815 по ценоразпис
Файл
Добавен
08.08.2018 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
07.08.2018 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
06.08.2018 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
06.08.2018 / ДГС Бургас
1185-2, 11818-1
Файл
Добавен
06.08.2018 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Маджарово