Документи

обявление за предоставяне на ползване на дървесина на търговци по смисъла на чл.38 от Наредбата за 2018год.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Граматиково
Обявление за предложение за добив и преработване на дървесина на търговци,които отговарят на изискванията на чл.115 от Закона за горите, през 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ. 8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2018Г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Тича
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени на местни търговци през 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Малко Търново
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени от ТП"ДГС Хасково" за ползване по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за лесосечен фонд 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НУРВИДГТДОСПДНГП от общински горски територии, предостевени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Стара Загора
Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на чл.38 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП , на територията на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Стара Загора
Обявление 174139,174144,174150 и 174151
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Бургас
Информация за дървесината, която ще бъде предложена по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях на територията на ТП „ДГС Гурково”
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление по чл.38, от„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти”
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара река
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Средец" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Средец
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Звездец
Обявление
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Сливен
ОБЯВЛЕНИЕ предоставяне на дървесина по чл.38, ал.1 от НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДГС Тунджа
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА ЛФ 2018Г
Файл
Добавен
01.11.2017 / ДГС Маджарово
Обявление 174145
Файл
Добавен
16.10.2017 / ДГС Гурково
Разпределение /лимит/ на дърва от суха и паднала маса и остатъчна дървесина по населени места за 2017 година
Файл
Добавен
09.10.2017 / ДГС Сливен
Резюме по плана за управление (ЛУП) (индикатор 7.4.1)
Файл
Добавен
04.10.2017 / ДГС Кости
Обявление 174145,174146,174147,174148,174149
Файл
Добавен
04.10.2017 / ДГС Гурково