Документи

На основание чл. 27, ал. 1, предложение 2 от ''Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти '' / изм. ДВ бр. 55 от 7 юли 2017г. / за сключване на договор за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана иглолистна дървесина
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Сливен
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Твърдица
Одобрен график за товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина.
Файл
Добавен
10.01.2018 / ДГС Айтос
потокол от търг с евно наддаване
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
протокол от открит конкурс за добив на дървесина
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
Уведомление
Файл
Добавен
12.12.2017 / ДГС Сливен
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на ТП ДГС Свиленград за ЛФ 2018г.
Файл
Добавен
11.12.2017 / ДГС Свиленград
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТП "ДГС ЦАРЕВО" ЗА ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
04.12.2017 / ДГС Царево
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЪРГОВЦИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2018ГОД.
Файл
Добавен
27.11.2017 / ДГС Чирпан
Резюме , във връзка със сертификацията на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
23.11.2017 / ДГС Звездец
Обявление обект № 174152
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Гурково
обявление за предоставяне на ползване на дървесина на търговци по смисъла на чл.38 от Наредбата за 2018год.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Граматиково
Обявление за предложение за добив и преработване на дървесина на търговци,които отговарят на изискванията на чл.115 от Закона за горите, през 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ. 8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2018Г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Тича
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени на местни търговци през 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Малко Търново
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени от ТП"ДГС Хасково" за ползване по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за лесосечен фонд 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НУРВИДГТДОСПДНГП от общински горски територии, предостевени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Стара Загора
Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на чл.38 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП , на територията на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Стара Загора
Обявление 174139,174144,174150 и 174151
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Бургас