Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2358 ДГС Хасково 17.08.2018 1800
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м.
тв.шир, игл.
Процедури за продажба на дървесина 37,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Информация за количествата дърва за огрев, които са предвидени за продажба по ценоразпис на физически лица през есенно-зимния сезон на 2018г. от горски територии държавна собственост в района на ТП“ДГС Хасково“ Виж пълна информация
2357 ДГС Звездец 25.09.2018 Открита процедура 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри,сървъри, принтери, скенери и др. за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2356 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД ЗА ОБЕКТ 18022А, 18023А, 18024А,18025А Виж пълна информация
2355 ДГС Тича 03.09.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 18026 / ОТД. 55 "з"/ Виж пълна информация
2354 ДГС Карнобат 27.08.2018 Договаряне без предварително обявление 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат" Виж пълна информация
2353 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ: 18022, 18023,18024,18025 Виж пълна информация
2352 ДГС Ивайловград 31.08.2018 1821-1 и 1822-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр.гбр
Процедури за продажба на дървесина 104,989.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 31.08.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2351 ДЛС Несебър 03.09.2018 1711-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278.72 куб.м. 0 куб.м. 278.72 куб.м.
гбр,клен,мждр,цр
Процедури за продажба на дървесина 17,551.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-3. Виж пълна информация
2350 ДГС Кости 03.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
2349 ДГС Ивайловград 31.08.2018 1821 и 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр,бк
Процедури за добив на дървесина 40,960.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
2348 ДЛС Тополовград 27.08.2018 1859 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 37,529.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина в обекти 1859 1860 на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2347 ДГС Стара Загора 31.08.2018 185203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,834.85 лв. без ДДС
Предмет: „открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейности по чл.10,ал.1, т.6;7;9;10 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ Виж пълна информация
2346 ДГС Малко Търново 03.09.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 97 куб.м. 5 куб.м. 820 куб.м. 817 куб.м. 407 куб.м. 2325 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп.
Процедури за добив на дървесина 52,147.19 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1815. Виж пълна информация
2345 ДГС Стара река 30.08.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 59 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 133 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,яв,трп,лп,яс
Процедури за добив на дървесина 3,459.03 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2344 ДГС Твърдица 28.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура с предмет:"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части ,консумативи и гуми за горска техника собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2343 Централно Управление 14.09.2018 01.10.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 1,463.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” Виж пълна информация
2342 ДГС Гурково 28.08.2018 184143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.
здб,гбр,бк,мждр,бл,кл
Процедури за добив на дървесина 8,472.68 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2341 ДГС Твърдица 27.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Периодична доставка чрез закупуване,монтаж на офис техника за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
2340 ДГС Чирпан 18.09.2018 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2339 ДГС Сливен 28.08.2018 15, 16, 17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м. 547 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация